Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING SHORELINE PRODUCTIONS BV
(versie 16 september 2020)

Privacybeleid
Shoreline Productions BV (hierna te noemen: Shoreline) is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoons­gegevens. Shoreline wil dat één ieder van wie persoons­gegevens door haar worden verwerkt erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige wijze geschiedt. Shoreline verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Welke persoonsgegevens legt Shoreline in basis vast?
Stadsherstel verwerkt persoonsgegevens alleen op het moment dat dit noodzakelijk is voor een specifiek doel. Het doel bepaalt welke persoons­gegevens moeten worden verwerkt en daarvoor zal niet meer dan noodzakelijk worden gevraagd.

Afhankelijk van het doel kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, bedrijfsgegevens, geslacht, geboortedatum, rekeningnummer en curriculum vitae.

Voor bestellingen wordt bijvoorbeeld uw adresgegevens gevraagd. Deze gegevens gebruiken wij vervolgens alleen voor die diensten waarom u hebt gevraagd.

Op basis van welke grondslag verwerkt Shoreline persoonsgegevens?
Shoreline verwerkt uw persoons­gegevens alleen indien sprake is van een rechtmatige grondslag. Afhankelijk van het doel worden de persoons­gegevens verwerkt omdat:

 • u hier toestemming voor geeft,
 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten,
 • het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
 • het noodzakelijk is om uw vitale belangen te beschermen,
 • het een taak van algemeen belang betreft,
 • Shoreline er een gerechtvaardigd belang bij heeft.

Indien Shoreline persoonsgegevens verwerkt op basis van door u gegeven toestemming bent u altijd in de gelegenheid om uw toestemming weer in te trekken. Shoreline zal vanaf dat moment geen persoonsgegevens meer van u verwerken.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden in beginsel niet langer bewaard dan nood­zakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor de persoons­gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens in documenten die vallen onder de Archiefwet 1995 worden opgeslagen op de wijze en voor zolang deze wet dit voorschrijft.

In gevallen waar sprake is van archivering in het algemeen belang, weten­schappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden kunnen persoons­gegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Indien hier sprake van is, zal Shoreline conform de AVG passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw rechten te beschermen.

Verstrekking aan derden
Shoreline verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien hiertoe een wettelijke verplichting of grondslag zoals bedoeld in artikel 6 AVG voor aanwezig is.

Op het moment dat Shoreline uw gegevens aan een derde verstrekt waarborgt zij uw privacyrechten onder andere door een verwerkers­overeenkomst af te sluiten waarin afspraken worden gemaakt hoe met uw persoons­gegevens om moet worden gegaan.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Shoreline adviseert u het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

Uitoefening van uw privacyrechten
U kunt een verzoek bij Shoreline indienen ter uitoefening van de volgende rechten:

 • recht op inzage van uw persoonsgegevens,
 • recht op rectificatie en/of aanvulling van uw persoons­gegevens,
 • recht op het laten verwijderen van uw persoons­gegevens,
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoons­gegevens,
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid,
 • recht van bezwaar,
 • recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden stelt de wet beperkingen aan onder meer uw recht op inzage, rectificatie, beperking van de verwerking en recht op bezwaar. Aanvullend is bij verwerkingen met het oog op archivering in het algemeen belang ook uw recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens beperkt. Daarnaast gaat voor Shoreline de meldplicht aan betrokkenen binnen deze context niet zonder meer op.

Functionaris voor gegevensbescherming
Mocht u vragen en/of klachten hebben over de waarborging van uw privacy binnen Shoreline kunt u zich wenden tot info@shorelineproductions.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Shoreline zoekt samen met u naar een oplossing als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als dit niet tot een gewenst resultaat leidt, dan heeft u op grond van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Shoreline kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Shoreline worden gepubliceerd. Doorgevoerde wijzigingen in deze privacyverklaring zullen nooit in strijd zijn met de AVG en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Cookies
Shoreline maakt gebruik van cookies voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website en om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 16 september 2020.